Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ENG
Uncategorized @sl

Statut Društva Dična

Statut

V skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1), objavljenim v Ur.l.RS št. 61/2006 in njegovimi spremembami (Ur.l. št.91/2008; Odl.US: U-I-380/06-11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009,U-l-39/2011, 25.5.2011), je ustanovni zbor, dne 11.11.2012 sprejel sklep o ustanovitvi Umetniškega Društva Dična in v ta namen sprejel statut društva:
Statut Umetniškega Društva Dična.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uvodne določbe

1. člen
Umetniško Društvo Dična je neodvisna,prostovoljna,nepolitična,nestrankarska in neprofitna organizacija, ki deluje na podlagi Zakona o društvih.

Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela.

II. STATUSNE DOLOČBE

Ime in sedež

2. člen

Ime društva je: Umetniškega Društva Dična

Sedež društva je: Smrjene

O naslovu sedeža odloča Upravni odbor.

Umetniško Društvo Dična (v nadaljevanju: društvo) je pravna oseba zasebnega prava. Društvo je vpisano v register društev pri pristojni upravni enoti.
Društvo lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

Odgovornost

3. člen

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za zakonito poslovanje odgovarja zastopnik društva.
Za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi člani organov društva, ki so glasovali za odločitev (odgovorne osebe), s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje društva, čeprav so vedeli, da društvo ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
Za obveznosti društva v primerih iz zgornjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

Javnost delovanja

4. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Obveščanje članov poteka preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani, socialnih omrežji in s pravico, da vsak član lahko vpogleda v zapisnike organov društva.
Širša javnost se o delu društva lahko seznani preko spletne strani, organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov društva.
Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik društva.

Logotip in žig

5. člen

Društvo ima logotip v roza barvi, z napisom Umetniško Društvo Dična.
Društvo ima žig pravokotne oblike z logotipom na levi strani in napisom Umetniško Društvo Dična.

Povezovanje

6. člen

Društvo se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini v kolikor je to v interesu uresničevanja namenov in ciljev društva.Društvo se lahko vključuje v ustrezna mednarodna društva in združenja.

III. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

7. člen

Društvo je ustanovljeno z namenom:
• Osnovni namen ustanovitve društva, njegova glava dejavnost in cilji so bili in ostajajo pomoč mladim, ustvarjalnim, perspektivnim, še ne uveljavljenim ljudem pri samostojnem ali skupinskem delu na področju modnega oblikovanja.

• Društvo želi pomagati in prispevati tudi k raziskovalni in razvojni dejavnosti na različnih področjih, hkrati pa krepiti ustvarjalnost, izobraževanje in usposabljanje ter umetniško uprizarjanje na različnih področjih kulturnega življenja. Društvo bo z ustvarjalnimi delavnicami in razstavami promoviralo izdelke članov.

Pridobitna dejavnost

8.člen

Društvo izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:
• 47.782 Trgovina na drobno
• 18.120. Drugo tiskanje
• 46.190. Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
• 58.110. Izdajanje knjig
• 58.140. Idajanje revij in druge periodike
• 58.190. Drugo založništvo
• 59.110. Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
• 59.200. Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
• 72.200. Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
• 74.300. Prevajanje in tolmačenje
• 82.300. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
• 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
• 85.590. Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
• 90.010. Umetniško uprizarjanje
• 90.030. Umetniško ustvarjanje

Pridobitne dejavnosti društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje zakon. Vse te dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev društva.

8.a člen

Društvo ima lahko podružnice, ki jih ustanovi in ukinja upravni odbor, glede na potrebe društva.

Upravni odbor s sklepom o ustanovitvi podružnice določi:

 • ime in poslovni naslov podružnice,
 • zastopnika podružnice,
 • dejavnosti podružnice
 • pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva in
 • ime podružnice mora poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica. Podružnice niso pravne osebe.

IV.POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

Način vstopa v članstvo

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora Upravnemu odboru društva predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom, in da bo plačeval članarino.
Društvo lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.
Društvo ima redne in častne člane.
Aktivni član je član društva od petnajstega (15.) leta starosti dalje, če aktivno deluje pri izvajanju nalog društva in plača letno članarino.

Odločanje o sprejemu v članstvo

10. člen

O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor društva.
Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo ali premoženje.
O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku trideset (30) dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila na Zbor članov društva. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru društva.

Vstop mladoletne osebe

11. člen

Pogoj za včlanitev v društvo je starostna omejitev 7 let. Če se v društvo včlani mladoletna oseba od sedmega (7.) do dopolnjenega petnajstega (15.) leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Ti člani ne volijo in ne morejo biti izvoljeni v organe društva.
Mladoletni član sme izvajati le tiste naloge društva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih članov in v spremstvu mentorja.

Častni člani

12. člen

Častnega člana imenuje Zbor članov na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora zaradi osebnih zaslug za delovanje društva. Častni član ne plačuje članarine. Častni član ima pravico odločanja in upravljanja pri delu društva, enako kot vsi ostali člani.

Prenehanje članstva

13. člen

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem društva.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz društva, če kljub opominu dvakrat zapored ne plača članarine. Črtanje opravi Upravni odbor.

Pravna sredstva

14. člen

Zoper sklep Upravnega odbora ali zastopnika društva ima član v roku trideset (30) dni pravico do pritožbe na Zbor članov. Zbor članov mora pritožbo obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni seji in o njej odločiti.
Zoper odločitev Zbora članov ima prizadeti član pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena.
Izpodbijanje odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba na Zbor članov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

Pravice članov

15. člen

Pravice članov so, da:

 • po petnajstem (15.) letu starosti volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
  se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira društvo,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • lahko najmanj petina članov zahteva razrešitev katerega koli organa društva.

Dolžnosti članov

16. člen

Dolžnosti članov društva so, da:

 • spoštujejo ta Statut, druge akte in sklepe organov društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino in druge prispevke,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da dajejo društva informacije, skladno s pristopno izjavo,
 • da varujejo ugled društva.

VI. NAČIN UPRAVLJANJA

Organi društva

17. člen

Organi društva so:

1. Zbor članov,
2. Upravni odbor,
3. Nadzorni odbor,

Mandat organov društva, razen Zbora članov, je pet (5) let.

VI. 1 Zbor članov

18. člen

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni Zbor članov sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca. Izredni Zbor članov pa se skliče po sklepu Upravnega odbora na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo tretjino članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni Zbor članov v roku tridesetih (30) dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega Zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

Sklic Zbora članov

19. člen

O sklicu Zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj deset (10) dni pred sklicem.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj pet članov.
V vabilu oziroma obvestilu o sklicu Zbora članov mora biti opozorilo na določbo iz prejšnjega odstavka.
Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kakšno bo glasovanje – tajno ali javno – odloči Zbor članov z javnim glasovanjem.
Redni ali izredni Zbor članov lahko razreši katerikoli organ društva pred potekom mandata, če ta ne dela v skladu s Statutom in veljavnimi predpisi s področja delovanja društva.

Vodenje in način dela

20. člen

Zasedanje Zbora članov vodi do izvolitve delovnega predsedstva zastopnik društva.
Zbor članov izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva (2) overovitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, kandidacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.
Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Zboru članov o številu prisotnih oziroma o sklepčnosti Zbora članov.
Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga Zboru članov listo kandidatov za organe. Zbor članov lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi Zbor članov z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

Naloge in pristojnosti

21. člen

Naloge in pristojnosti Zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte društva;
 • sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva, pred sprejetjem letnega poročila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
 • sprejema program dela in finančni načrt;
 • voli in razrešuje predsednika društva, ter člane organov društva;
 • odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov društva;
 • odloča o povezovanju društva v druga društva in zveze;
 • odloča o statusnih spremembah društva;
 • podeljuje naziv častnega člana društva;
 • podeljuje priznanja;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • sklepa o prenehanju delovanja društva;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, ki so v skladu z namenom in cilji društva;
 • O zasedanju Zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva (2) overovitelja.

VI. 2 Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor je operativno – izvršilni in strokovno – tehnični organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi društvo med dvema zasedanjema Zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na Zboru članov. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov.
Upravni odbor sestavljajo predsednik in 2 člana.
Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsake tri (3) mesece.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

Način kandidiranja predsednika Upravnega odbora

23. člen

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina 3 članov društva.Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.

Kandidacijski postopek za člane Upravnega odbora

24. člen

Člane Upravnega odbora za organizacijsko področje predlaga kandidat za predsednika (mandatar).Člane Upravnega odbora predlaga kandidat (mandatar).Najmanj polovica članov mora izpolnjevati pogoje za opravljene strokovno – tehničnih nalog.Kandidati za člane Upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Upravnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti društva.
Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih mandatarjev – kandidatov za predsednika.
Upravni odbor kot celotno listo izvoli Zbor članov z večino vseh oddanih glasov.

Naloge in pristojnosti

25. člen

Naloge in pristojnosti Upravnega odbora:

 • pripravlja predloge programa dela,
 • finančnega načrta ter druga gradiva za Zbora članov in daje poročila o svojem delu;
 • sklicuje Zbor članov;
 • imenuje kandidacijsko komisijo;
 • upravlja premoženje društva in
 • razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi s tega področja;
 • predlaga predstavnike društva v organe društva;
 • izvaja sklepe Zbora članov;
 • skrbi za izpolnjevanje programa dela društva;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • pripravlja predloge splošnih aktov društva;
 • določa višino letne članarine;
 • vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence;
 • pripravi letno poročilo o poslovanju društva;
 • odloča o sprejemu novih članov, izstopu in črtanju iz članstva;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki so dogovorjene, ter naloge, ki mu jih naloži Zbor članov;
  odloča o spremembi naslova društva.

Pomožni organi

26. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih društva, imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore, ki jih lahko, če tako presodi, tudi ukine. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Upravni odbor izmed članov društva.

VI. 2.1 Predsednik društva

27. člen

Predsednik društva, samostojno zastopa, vodi in predstavlja društvo.
Predsednik društva je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje društva v skladu s Statutom in pravnim redom.Za svoje delo je odgovoren Zboru članov.
Predsednika društva neposredno voli Zbor članov. Je predsednik Upravnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.
Predsednik društva je dolžan zadržati sklep katerega koli organa društva, če meni, da je v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti društva. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.

Način kandidiranja za predsednika

26. člen

Kandidata za predsednika (mandatarja) lahko predlaga skupina 3 članov društva.Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.
Predsednika izvoli Zbor članov (skupaj z Upravnim odborom) z večino vseh oddanih glasov.

VI. 3 Nadzorni odbor

27. člen

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov Zbora članov.Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Zbor članov.Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.
Nadzorni odbor:
redno spremlja finančno in materialno poslovanje društva
pregleda letno poročilo društva pred obravnavanjem na zboru članov,
opravlja nadzor nad delovanjem društva in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi predpisi,
opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti društva,
pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Zbor članov.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov društva.Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Zboru članov.

VII. ZASTOPANJE

28. člen

Zastopnik društva je vsakokratni predsednik društva, ki ga izvoli Zbor članov.
Predsednik samostojno zastopa društvo in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča član/članica Upravnega odbora, ki ga/jo določi predsednik osebno.

VIII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

Financiranje

29. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • iz proračuna lokalne skupnosti in
 • drugih sredstev;
 • s članarino;
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti;
 • z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • iz drugih virov.

Društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitve dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Sredstva in vodenje poslovnih knjig

30. člen

Sredstva društva obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena.Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja društva in njenih organov.
Namen uporabe sredstev za delovanje društva in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.
Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard 33/2007 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli društvo v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju. Pravilnik bo sprejel zbor članov v roku 3 (treh) mesecev po registraciji društva na zboru članov.
Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem Statutu.

Letno poročilo

31. člen

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja društva.Letno poročilo sprejme Zbor članov.
Poročilo mora pred obravnavanjem na Zboru članov pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljene nepridobitne dejavnosti.

Premoženje društva

32. člen

Premoženje društva sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, z darili, volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov.
Društvo članom ne deli svojega premoženja.Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s Statutom.
O nakupu oziroma prodaji premičnine odloča Upravni odbor. Nepremičnine pa se lahko kupijo ali odtujijo le na osnovi sprejetega sklepa Zbora članov.

IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

33. člen

Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je potrebno urediti.

34. člen

Za pripravo sprememb Statuta imenuje Upravni odbor delovno skupino.
Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži Upravnemu odboru, ki po razpravi predloženi osnutek sprejme ter ga da v javno obravnavo članom društva.
Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Zboru članov v sprejem.

X. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

35. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu Zbora članov, z večino
 • glasov prisotnih članov;
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s stečajem ali prisilno poravnavo;
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na lokalno skupnost, kjer je sedež društva.

XI. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Ta Statut stopi v veljavo z dnem 11.11.2012, ko ga je sprejel ustanovni zbor, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

 

Datum: 11.11.2012

Predsednica Monika Cokan Žgajnar

Pin It on Pinterest